page loader

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعات علمی یکی از مهمترین منابعی است که مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به آن نیاز داشته و از طریق آن و با کمک ابزار جستجو، می توانند به مجلات و مقالات مورد نظر دسترسی داشته باشند. این پایگاه ها به صورت گسترده در زمینه ها ی مختلف وجود داشته و برخی ناشرین ضمن نشر منابع علمی، پایگا های اطلاعاتی بزرگی را نیز پشتیبانی می کنند. برخی از این پایگاه ها اطلاعاتی تخصصی و در یک زمینه خاص کاربرد داشته و برخی در کلیه زمینه ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای نمونه پایگاه اطلاعاتی Science Direct از ناشر الزویر جز پایگاه های اطلاعاتی چند منظوره محسوب شده و در مشتریان بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد و یا Web Of Science که توسط شرکت تامسون رویترز منتشر شده و در دامنه وسیعی از موضوعات علمی کاربرد دارد. شرکت مهندسی فرآیدا نمایندگی این بزرگترین ناشران بین المللی را در زمینه پایگاه های اطلاعاتی در اختیار دارد.