page loader

کسب و کارمدیریت

منابع بسیاری از ناشرین درحوزه کسب و کا ر و مدیریت و اقتصاد می تواند ضمن پوشش نیازها ی مراکز دانشگاهی برای سایر مراکز و موسسات بزرگ نیز کاربرد داشته باشد در این زمینه emerald به عنوان بزرگ ناشر می تواند کمک زیادی برای تامین نیازهای این بخش باشد.