خانه
رایگان ثبت نام کنید
دو هفته آزمایشی، لرنیتو را ارزیابی کنید
هر زمان خواستید بسته خود را خریداری کنید
متوسطه اول: پایه های ٧، ٨ ، ٩
متوسطه دوم: پایه های ١٠، ١١، ١٢ و نظام قدیم
 

جت متوسطه٢

١٩٥،٠٠٠
١٩٥،٠٠٠
 • معلم
 • ٥٠
 • ١٥٠
 • ١
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ٣٠
 • ✔️
 • ✔️
 • ٢٠٠٠
 • درس مبحث معلم تاریخ مدت و شماره آزمون
 • یک سال
 • همه دروس تمام رشته ها

جت متوسطه ١

١١٠،٠٠٠
١١٠،٠٠٠
 • معلم
 • ٥٠
 • ١٥٠
 • ١
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ٣٠
 • ✔️
 • ✔️
 • ١٥٠٠
 • درس مبحث معلم تاریخ مدت و شماره آزمون
 • یک سال
 • همه دروس تمام رشته ها

بالگرد متوسطه٢

١٤٥،٠٠٠
١٤٥،٠٠٠
 • دانش آموز
 • ٥٠
 • ٢٠٠
 • ١
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ٢٥٠
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ١٠٠٠
 • درس مبحث
 • یک سال
 • همه دروس تمام رشته ها

بالگرد متوسطه ١

١٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
 • دانش آموز
 • ٥٠
 • ١٠٠
 • ١
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ٢٥٠
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ٣٠٠
 • درس مبحث
 • یک سال
 • همه دروس تمام رشته ها

کایت

١٠،٠٠٠
١٠،٠٠٠
 • دانش آموز
 • محدود
 • محدود
 • ١
 • ✔️
 • ✔️
 • یک سال

بسته

قیمت/تومان
قیمت/تومان
 • مناسب
 • ظرفیت تعداد مجموعه سوال
 • سقف تعداد سوالهای هر مجموعه سوال
 • تعداد استفاده همزمان
 • ساخت آزمون جامع
 • مشاهده نامحدود پاسخ سوالات
 • چاپ لوگوی اختصاصی
 • آزمون آنلاین از خود
 • تعداد آزمون آنلاین از خود
 • برگزاری تمرین یا آزمون آنلاین گروهی
 • تعداد آزمون آنلاین گروهی
 • ساخت آزمون هوشمند
 • شرکت در آزمون های آنلاین
 • کارنامه
 • تعداد پی دی اف (چاپ) سوال
 • تنظیمات سربرگ
 • اعتبار طرح از زمان خرید
 • بانک سوال

ویژه

٤،٠٠٠،٠٠٠
٤،٠٠٠،٠٠٠
 • مدرسه برتر و مجتمع
 • ٢٠٠
 • ٤٠٠
 • ٥
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ٣
 • ✔️
 • ٧٠٠
 • ✔️
 • ✔️
 • ١٠٠٠٠٠
 • درس مبحث معلم تاریخ مدت و شماره آزمون مدرسه پایه توضیحات
 • یک سال
 • همه دروس تمام رشته ها

طلایی

٢،٩٠٠،٠٠٠
٢،٩٠٠،٠٠٠
 • مدرسه بزرگ
 • ١٥٠
 • ٣٠٠
 • ٣
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ٢
 • ✔️
 • ٤٠٠
 • ✔️
 • ✔️
 • ٥٠٠٠٠
 • درس مبحث معلم تاریخ مدت و شماره آزمون مدرسه پایه توضیحات
 • یک سال
 • همه دروس تمام رشته ها

نقره ای

١،٨٠٠،٠٠٠
١،٨٠٠،٠٠٠
 • مدرسه متوسط
 • ١٠٠
 • ٢٠٠
 • ٢
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ١
 • ✔️
 • ٢٠٠
 • ✔️
 • ✔️
 • ٢٥٠٠٠
 • درس مبحث معلم تاریخ مدت و شماره آزمون مدرسه پایه توضیحات
 • یک سال
 • همه دروس تمام رشته ها

برنزی

٨٥٠،٠٠٠
٨٥٠،٠٠٠
 • مشاور و مدرسه کوچک
 • ٥٠
 • ١٥٠
 • ١
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ١
 • ✔️
 • ١٠٠
 • ✔️
 • ✔️
 • ١٦٠٠٠
 • درس مبحث معلم تاریخ مدت و شماره آزمون مدرسه پایه توضیحات
 • یک سال
 • همه دروس تمام رشته ها

شاتل متوسطه٢

قیمت/تومان
قیمت/تومان
 • مناسب
 • ظرفیت تعداد مجموعه سوال
 • سقف تعداد سوالهای هر مجموعه سوال
 • تعداد استفاده همزمان
 • ساخت آزمون جامع
 • مشاهده نامحدود پاسخ سوالات
 • چاپ لوگوی اختصاصی
 • تعداد لوگوی اختصاصی
 • برگزاری آزمون آنلاین گروهی
 • تعداد آزمون آنلاین گروهی
 • ساخت آزمون هوشمند
 • کارنامه
 • تعداد پی دی اف (چاپ) سوال
 • تنظیمات سربرگ
 • اعتبار طرح از زمان خرید
 • بانک سوال

ویژه

٣،٠٠٠،٠٠٠
٣،٠٠٠،٠٠٠
 • مدرسه برتر و مجتمع
 • ٢٠٠
 • ٣٠٠
 • ٥
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ٣
 • ✔️
 • ٥٠٠
 • ✔️
 • ✔️
 • ٣٠٠٠٠
 • درس مبحث معلم تاریخ مدت و شماره آزمون مدرسه پایه توضیحات
 • یک سال
 • همه دروس تمام رشته ها

طلایی

٢،١٥٠،٠٠٠
٢،١٥٠،٠٠٠
 • مدرسه بزرگ
 • ١٥٠
 • ١٥٠
 • ٣
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ٢
 • ✔️
 • ٢٠٠
 • ✔️
 • ✔️
 • ٢٠٠٠٠
 • درس مبحث معلم تاریخ مدت و شماره آزمون مدرسه پایه توضیحات
 • یک سال
 • همه دروس تمام رشته ها

نقره ای

١،٣٠٠،٠٠٠
١،٣٠٠،٠٠٠
 • مدرسه متوسط
 • ١٠٠
 • ٧٠
 • ٢
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ١
 • ✔️
 • ١٥٠
 • ✔️
 • ✔️
 • ١٠٠٠٠
 • درس مبحث معلم تاریخ مدت و شماره آزمون مدرسه پایه توضیحات
 • یک سال
 • همه دروس تمام رشته ها

برنزی

٦٠٠،٠٠٠
٦٠٠،٠٠٠
 • مشاور و مدرسه کوچک
 • ٥٠
 • ٥٠
 • ١
 • ✔️
 • ✔️
 • ✔️
 • ١
 • ✔️
 • ٥٠
 • ✔️
 • ✔️
 • ٥٠٠٠
 • درس مبحث معلم تاریخ مدت و شماره آزمون مدرسه پایه توضیحات
 • یک سال
 • همه دروس تمام رشته ها

شاتل متوسطه ١

قیمت/تومان
قیمت/تومان
 • مناسب
 • ظرفیت تعداد مجموعه سوال
 • سقف تعداد سوالهای هر مجموعه سوال
 • تعداد استفاده همزمان
 • ساخت آزمون جامع
 • مشاهده نامحدود پاسخ سوالات
 • چاپ لوگوی اختصاصی
 • تعداد لوگوی اختصاصی
 • برگزاری آزمون آنلاین گروهی
 • تعداد آزمون آنلاین گروهی
 • ساخت آزمون هوشمند
 • کارنامه
 • تعداد پی دی اف (چاپ) سوال
 • تنظیمات سربرگ
 • اعتبار طرح از زمان خرید
 • بانک سوال
خانه